หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะกู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
 
เป้าหมาย
 

เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู แหล่งน้ำ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองทั้งระบบ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
จากฐานเกษตรกรรมและทุนทาง วัฒนธรรม
 
เป้าหมาย
 

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรม
และทุนทางสังคมและวัฒนธรรม มุ่งเน้น การพัฒนา
สภาพแวดล้อม พัฒนารูปแบบและกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวจัดการความรู้และ พัฒนา
แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
พัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐาน
ของทุนทางวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์
เชิงสร้างสรรค์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
 
เป้าหมาย
 

ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน ของภาครัฐ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลตลอด ช่วงชีวิต และ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบ
เพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ
 
เป้าหมาย
 

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
และการพัฒนาการเรียนรู้และเปิดพื้นที่
การเรียนรู้ของเมืองในหลากหลายรูปแบบ
รวมทั้งปรับปรุง ระบบนิเวศน์พื้นที่สาธารณะ
ของเมืองที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิต
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และระบบนิเวศของเมืองเพื่อ นําไปสู่เมือง
ที่น่าอยู่มั่นคงและยั่งยืน
 
เป้าหมาย
 

มุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพิจิตร
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และรองรับการยกระดับทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมในอนาคต รวมทั้งมุ่งเน้น
การพัฒนาระบบนิเวศของเมือง ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการเมือง
สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-619-877