หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะกู ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การบริหารทรัพยากรน้ำ และดิน อนุรักษ์ฟื้นฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
 
กลยุทธ์
 

พัฒนาแหล่งน้ำหลัก (บึงสีไฟแม่น้ำยม น่านและพิจิตร) ให้มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์เกิดคุณค่าสูงสุด ต่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ

ปฏิรูประบบบริหารจัดการดิน น้ำ และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่ของธรรมชาติ เพื่อรองรับการเกษตร และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่นยืน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 
กลยุทธ์
 

ยกระดับศักยภาพการแข่งขันขอบผลผลิตหลักทางการเกษตร สร้างแบรนด์สินค้าทางการเกษตรสู่สากลด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเกษตรมาตรฐานปลอดภัย

สร้างงาน อาชีพรายได้แก่ชุมชน ประชาชนจากฐานการเกษตร ภูมิปัญญา และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึงตนเองทางรายได้อย่างยั่งยืน

สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดให้มีคุณภาพที่แข่งขันได้

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เชิงเกษตรเชิงสุขภาพ และศาสนา วัฒนธรรม

พัฒนาระบบการคมนาคมโลจิสติกส์ ทางน้ำ ทางราง และโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมโยงในพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัดและความเป็นเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
 
กลยุทธ์
 

พัฒนาศักยภาพคนต่างช่วงวัย และการปฏิรูประบบการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และการบูรณาการภาครัฐแบบเข้มข้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร และบริการสู่สากล
 
กลยุทธ์
 

พัฒนาบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพการเชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพื้นที่

พัฒนาคุณภาพการบริการ บุคลากรภาครัฐและปรับระบบการบริหารราชการแผ่นดิน มีประสิทธิภาพที่มีธรรมาภิบาล

เตรียมพร้อมประชาชนสู่สากล เชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัดกับอาเซียนและภูมิภาค
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 
กลยุทธ์
 

ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน พัฒนาทักษะวิชาชีพเบื้องต้นในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ

การสร้างความพร้อม ของสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย

การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-619-877