หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะกู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ [ 13 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 45  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ [ 13 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ [ 13 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 43  
 
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๐ [ 13 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 49  
 
กฎกระทรวงควบคุมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 13 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และจัดหารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ [ 13 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ [ 13 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ [ 13 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 50  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ [ 13 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 48  
 
ระเบียบกระทรวงการคระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 13 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 43  
 
ระเบียบกระทรวงการคระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ พ.ศ.๒๕๕๓ [ 13 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 44  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.๒๕๕๐ [ 13 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 45  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ื 3 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 75  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 61  
 
ระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2563 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ฉบับที่ 4 [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
(1)    2    
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-619-877