หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับดีมากขึ้นไป  
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 บัดนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบการประเมินครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ได้ดำเดินการเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน สร้างแรงจูงใจให้พัฒนาการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น
   องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จึงประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล ที่มีผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 2/2563 โดยไม่เรียงลำดับคะแนน

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 08.52 น. โดย คุณ เพ็ชรรัตน์ แสงบุญ

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 086-037-4703