หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะกู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังตะกู
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
วังตะกู
นมัสการ
เพื่อเป็นศิริมงคล
หลวงพ่อเขียน
ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองในตำบล
วังตะกู
ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย
อบต.วังตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
1
2
3
4
5
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 
 
อบต.วังตะกู ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไป

 
 
 
 
 
 
 

 
พจ002.5/2534 ลว4 มี.ค.67 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร(เครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำเดือนมกราคม 2567  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
พจ0023.5/ว2531 ลว 4 มี.ค. 2567 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
พจ 0023.6/ว 927 ลว 4 มี.ค. 67 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
พจ 0023.3/ว924 ลว 4 มี.ค.67 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย (พจ 0023.3/ว924 ลว 4 มี.ค.67)  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
พจ 0023.3/ว923 ลว 4 มี.ค.67 การดูแลตรวจสอบข้อมูลเวิ็บไซต์ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (พจ 0023.3/ว923 ลว 4 มี.ค.67)  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
พจ 0023.3/ว922 ลว 4 มี.ค.67 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 19 - 20 (พจ 0023.3/ว922 ลว 4 มี.ค.67)  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
พจ0023.2/ว38ลว1มี.ค.67 โครงการสัมมนาแนวทางปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองประจำปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ศาลปกครอง  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
พจ0023.2/ว911ลว1มี.ค.67 การส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้และประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
พจ 0023.2/ว 38 ลว.1 มี.ค.67 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง และความต้องการในการพัฒนาตนเองของวิทศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
พจ0023.2/ว886ลว29ก.พ.67 ประกาศ อนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 29 ก.พ.67 [ แนบ1 ]  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
พจ 0023.2/2318 ลงวันที่ 29 ก.พ. ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ แนบ1 ]  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
พจ0023.2/ว887ลว.29ก.พ.67 ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ แนบ1 ]  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
พจ0023.3/ว882 ลว 29 ก.พ.67 ประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (พจ0023.3/ว882 ลว 29 ก.พ.67)  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
พจ0023.5/ว2320 ลว 29 ก.พ.67 การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2566 รอส่งมอบและเพื่อรอจ่ายคืน 2567  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
พจ 0023.1/ว 2280 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ และการขออนุญาตลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
พจ 0023.6/ว 881 ลว 29 ก.พ. 67 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
พจ 0023.2/ว 861 ลว. 28 ก.พ. 67 โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 28 ก.พ. 2567 ]  
พจ0023.3/ว598 ลว 27 ก.พ.67 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณของโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เเละโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (พจ0023.3/ว598 ลว 27 ก.พ.67)  [ 27 ก.พ. 2567 ]  
พจ0023.5/ว835 ลว 27 ก.พ.67 ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการคำนวณเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบจากเงินบำนาญ  [ 27 ก.พ. 2567 ]  
พจ 0023.6/ว 850 ลว 27 ก.พ. 67 การรับฟังข้อคิดเห็นต่อโครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยา  [ 27 ก.พ. 2567 ]  
จัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา กศ. มท 0816.4/ว894  [ 4 มี.ค. 2567 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบอำนวยการ (กรม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว969 แบบรายงานฯ  [ 4 มี.ค. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว975  [ 4 มี.ค. 2567 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. .... ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว27  [ 4 มี.ค. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/2774-2825 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 มี.ค. 2567 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กสธ. มท 0819.2/ว979  [ 4 มี.ค. 2567 ]
แนวทางการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ กรณีถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.5/ว968  [ 4 มี.ค. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว928  [ 4 มี.ค. 2567 ]
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่ กค. มท 0803.3/ว930  [ 4 มี.ค. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนเพื่อแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 กศ. มท 0816.2/ว962  [ 1 มี.ค. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล ด่วน กพส. มท 0810.3/ว959 จ.ขอนแก่น จ.ศรีสะเกษ จ.หนองคาย จ.อุดรธานี  [ 1 มี.ค. 2567 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว919  [ 1 มี.ค. 2567 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2567 กสว. มท 0820.2/ว2159 แผนจังหวัดสะอาด  [ 1 มี.ค. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม) สน.บถ.  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว917  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว911  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว922  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน กสว. มท 0820.2/ว920  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว921 สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแนบท้าย บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการ  [ 29 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว4  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว23  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) กศ. มท 0816.3/ว848  [ 29 ก.พ. 2567 ]
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
 
 
 [ 25 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 78 


-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล VDO วีดิทัศน์- [ 30 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 561 
 
 
รับทำ SEO ให้ติดหน้าแรกบน google (11 ก.พ. 2567)    อ่าน 16  ตอบ 1  
รับทำเว็บไซต์ทุกรูปแบบ ทุกประเภท ปรึกษาฟรี (5 ก.พ. 2567)    อ่าน 15  ตอบ 0  
รับทำเว็บไซต์ทุกรูปแบบ ทุกประเภท ปรึกษาฟรี (3 ก.พ. 2567)    อ่าน 17  ตอบ 0  
บริการออกแบบโลโก้ (Logo) โดยนักออกแบบมืออาชีพจาก Wynnsoft (3 ก.พ. 2567)    อ่าน 11  ตอบ 0  
รับทำเว็บไซต์ by wynnsoft solution (2 ก.พ. 2567)    อ่าน 87  ตอบ 0  
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (5 ก.ย. 2566)    อ่าน 343  ตอบ 1  
จันเจ็กเอง (5 ก.ย. 2566)    อ่าน 103  ตอบ 1  
การเดินทางเข้าพื้นที่ในตำบลวังตะ * * * (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 221  ตอบ 2  
ชำระภาษีบำรุงท้องที่ (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 204  ตอบ 1  
อยากทราบว่าปีนี้ต้องเสียภาษีที่นามั้ยคะ (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 213  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 220  ตอบ 0  
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (15 ก.ค. 2563)    อ่าน 310  ตอบ 0  
ร่างข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (15 ก.ค. 2563)    อ่าน 304  ตอบ 0  
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (15 ก.ค. 2563)    อ่าน 328  ตอบ 0  
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย (15 ก.ค. 2563)    อ่าน 330  ตอบ 0  
 
 


จ้างออกแบบออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง เริ่มจากทางแยกถนนลาดยางสายบ้าน [ 29 ก.พ. 2567 ]ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ตราโรงเรียน ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง รสจืด ประจำเดือนม [ 29 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี [ 29 ก.พ. 2567 ]

 
 
 
 
ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวปลอดสารพิษ
แหล่งภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน ภายในตำบลวังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.คลองคูณ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
ทต.เนินปอ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาท [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.สามง่าม โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อบต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.สามง่าม กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต้านการทุจริตคอรัปชั่นและกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าหลวง นายกอบต.ท่าหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร นายสิริเศรษฐ กานอิน รองปลัดอบต.ท่าหลวง รักษารา [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.ป่ามะคาบ ประชาสัมพันธ์บทเพลงถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.คลองคูณ กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่าหลวง นายกอบต.ท่าหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมหัว [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.เมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กแเละครอบครัวจ.พิจิตร [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.โรงช้าง ออกพื้นที่เป่าล้างท่อประปา เพื่อทำความสะอาด หมู่ที่ 6 บ้านโรงช้าง [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง เพ็ญเดือน 5 คัพ ตามหานักฟาดแข้ง และนักตบลูกหนัง ในงานประเพณีเพ็ญเดือนห้า นมัสการ [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าหลวง รายงานสรุปสถานะการเงินไตรมาสที่ 4 [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าหลวง รายงานสรุปสถานะการเงินไตรมาสที่ 2 [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ทุ่งโพธิ์ ประชาสัมพันธ์ผลกระทบจากปัญหาขยะ [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
ทม.ตะพานหิน [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
E-Service
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังตะกู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 


 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-619-877
 
facebook
อบต. วังตะกู
facebook
อบต. วังตะกู
อบต. วังตะกู
ช่องทางการติดต่อ
สมาชิกสภา อบต.วังตะกู
CLICK
ช่องทางการติดต่อ
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลวังตะกู
CLICK