หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พจ 0023.2/ว 1957 ลว 14 พ.ค. 2564 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.2/ว 1957 ลว 14 พ.ค. 2564)  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 1950 ลว 14 พ.ค.64 การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 1950 ลว 14 พ.ค.64)  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 1949 ลว 14 พ.ค.64 การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 1949 ลว 14 พ.ค.64)  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.5/ว 1886 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564) (พจ 0023.5/ว1886 ลว 11 พ.ค. 64)  [ 13 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 1931 ลว 13 พ.ค.64 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปรการศึกษา 2563 (พจ 0023.3/ว 1931 ลว 13 พ.ค.64)  [ 13 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 1930 ลว 13 พ.ค.64 รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 1930 ลว 13 พ.ค.64)  [ 13 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 1919 ลว 13 พ.ค.64 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน (พจ 0023.3/ว 1919 ลว 13 พ.ค.64)  [ 13 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 1918 ลว 13 พ.ค.64 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 1918 ลว 13 พ.ค.64)  [ 13 พ.ค. 2564 ]   
(พจ0023.5/ว1922 13 พ.ค.64) สำรวจและรายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2562โดยผลของกฎหมาย (พจ0023.5/ว1922 13 พ.ค.64)  [ 13 พ.ค. 2564 ]   
(พจ0023.5/ว1922 ลว 13 พ.ค.64) แจ้งจัดสรรเงินคาภาคหลวงปิโตรเลียม งวด 22564(พจ0023.5/ว303 ลว 13 พ.ค.64)  [ 13 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.4/ว 1916 ลว 13 พ.ค. 64 ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  [ 13 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 1912 ลว 12 พ.ค.64 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก (พจ 0023.3/ว 1912 ลว 12 พ.ค.64)  [ 12 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 1910 ลว 12 พ.ค.64 โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 1910 ลว 12 พ.ค.64)  [ 12 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 1909 ลว 12 พ.ค.64 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 (พจ 0023.3/ว 1909 ลว 12 พ.ค.64)  [ 12 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 1864 ลว 7 พ.ค.64 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 1864 ลว 7 พ.ค.64)  [ 11 พ.ค. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,138
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 086-037-4703