หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(พจ0023.5/ว 4229 ลว 25 ต.ค.64) ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่ววไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ0023.5/ว 4229 ลว 25 ต.ค.64)  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
พจ 00023.3/ว 4240 ลว 25 ต.ค.64 การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฏหมายอื่นฯลฯ (พจ 00023.3/ว 4240 ลว 25 ต.ค.64)  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 4239 ลว 25 ต.ค.64 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา (พจ 0023.3/ว 4239 ลว 25 ต.ค.64)  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ 12033 ลว 25 ต.ค.64 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา (แจ้งคำสั่ง) (พจ 0023.3/ 12033 ลว 25 ต.ค.64)  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
ด่วนที่าุด ที่ พจ 0023.5/ว 4218 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ ( ด่วนที่าุด ที่ พจ 0023.5/ว 4218 ลว. 25 ต.ค. 64)  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 4215 ลว 25 ต.ค.64 การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่่น ประจำปี พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 4215 ลว 25 ต.ค.64)  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.4/ว 4201 การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92  [ 21 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 4195 ลว 21 ต.ค.64 การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 4195 ลว 21 ต.ค.64)  [ 21 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 4194 ลว 21 ต.ค.64 แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) (พจ 0023.3/ว 4194 ลว 21 ต.ค.64)  [ 21 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 4191 ลว 21 ต.ค.64 การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 (พจ 0023.3/ว 4191 ลว 21 ต.ค.64)  [ 21 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 4189 ลว 21 ต.ค.64 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) (พจ 0023.3/ว 4189 ลว 21 ต.ค.64)  [ 21 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 4187 ลว 21 ต.ค.64 แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) (พจ 0023.3/ว 4187 ลว 21 ต.ค.64)  [ 21 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 4183 ลว 21 ต.ค.64 การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (พจ 0023.3/ว 4183 ลว 21 ต.ค.64)  [ 21 ต.ค. 2564 ]   
(พจ0023.5/ว 697 ลว 20 ต.ค.64) แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ 4 2564 (พจ0023.5/ว 697 ลว 20 ต.ค.64)  [ 20 ต.ค. 2564 ]  
(พจ0023.5/ว 697 ลว 20 ต.ค.64) แจ้งการบังคับใช้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฎิบัติ(พจ0023.5/ว 697 ลว 20 ต.ค.64)  [ 20 ต.ค. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,182
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-619-877